وجود نفس و سیر و غایت استکمال آن با تأکید بر آثار رمزی سهروردی

  • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
  • نفس در نگاه سهروردی نوری از انوار اسفهبدیه است که در شرق هستی ریشه داشته، لیکن به بدن مادی تعلق گرفته و به تدبیر و تصرف در او مشغول شده است، از عالم قدسی به ظلمت‌کدۀ ناسوت هبوط کرده و در آن اسیر گشته است. ...

    گالــــری