مخالفت غزالی با فلسفه ناشی از چه بود/ افول تمدن اسلامی ناشی از خاموشی چراغ عقل است

  • دوشنبه - ۲۶ تیر ۱۳۹۶
  • نسبت فلسفه و ایمان در تاریخ فلسفه اسلامی مورد توجه بوده است. غزالی با خود فلسفه مخالفتی نداشت ولی معتقد بود که فلسفه باعث تضعیف ایمان می شود. دکتر قاسم پورحسن در مورد اینکه آیا روح پرسشگری با روح اطاعت و ایمان در تضاد است به ...

    گالــــری