فرهنگ و جامعه ایرانی

  • یکشنبه - 17 اردیبهشت 1396
  • فرهنگ با کشمکش و جنگ سر ستیز دارد. با خوانش فلسفی می‌توان نشان داد که فرهنگ همه را به فرزانگی و گفتگو فرا می‌خواند. صلح با فرهنگ میسر است. صلح ارجمندترین ثمره فرزانگی است. با فلسفه فرزانگی ظهور می‌کند. در کتاب حاضر اهمیت بنیادین خوانس ...