بحث انتقاد از فلسفه برای کودک در ایران مورد توجه قرار نگرفته است

  • دوشنبه - 24 مرداد 1395
  •  طلیعه: قاسم پورحسن استاد دانشگاه علامه طباطبایی در زمینهٔ فلسفه کودکان معتقد است، مبنای فلسفه برای کودک؛ یعنی مسئله‌ای برای تفکر و خلاقیت به‌ جای اندوختن و حفظ کردن مطالب در دوران مدرسه است. ما وقتی از فلسفه برای کودک حرف می‌زنیم، اساساً گفتن فلسفه ...