شناخت جهان تنها در پرتو تعقل و فلسفه ورزی ممکن است

  • شنبه - 24 تیر 1396
  • دکتر قاسم پورحسن در مورد تفاوت فلسفه ورزی با فلسفه خوانی به خبرنگار مهر گفت: حقیقت فلسفه چیزی غیر از دغدغه های عقلی نیست. دغدغه های عقلی با حیات و زندگی انسانها در پیوند است. مهمترین کارکرد فلسفه، تأثیرگذاری بر روند حیات و زندگی انسانهاست. ...