فلسفه در عمل نتوانست از جنگ جلوگیری کند

  • چهارشنبه - 24 آبان 1396
  • نشست «نسبت فلسفه و صلح» روز دوشنبه ۲۲ آبان به مناسبت روز جهانی فلسفه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار گردید. این نشست که به همت گروه علمی – تخصصی صلح انجمن جامعه شناسی ایران برگزار گردید با سخنرانی محمد علی مرادی، بیژن عبدالکریمی، قاسم ...

    اطلاعیه: نسبت «فلسفه و صلح»

  • چهارشنبه - 3 آبان 1396
  • نسبت «فلسفه و صلح»، دوشنبه ۲۲ آبان/ ۱۵الی ۱۷ 🏛 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران