بررسی دیدگاه علامه طباطبایی و شاگردان در مسأله‌ی علم

  • یکشنبه - 20 فروردین 1396
  • علامه طباطبایی علم را به حضور امری مجرد برای امری مجرد تعریف می­کند، امر مجرد اول در علم حضوری همان وجود معلوم است و در علم حصولی صورت یا ماهیت معلوم است و امر مجرد دوم همان نفس عالم است. برای اثبات مجرد بودن دو ...