مشکل ترجمه در ایران نداشتن طرح ترجمه است

  • سه شنبه - 27 تیر 1396
  • دکتر قاسم پورحسن درمورد اینکه آیا ترجمه های متون علوم انسانی در کشور هدفمند است به خبرنگار مهر گفت: یکی از راه های فهم صحیح علوم انسانی و توجه به تغییر بنیادین در علوم انسانی ترجمه آثاری است که در زبان های دیگر وجود دارد ...