مقاله: مطهری و قرآن پژوهی

  • شنبه - 12 فروردین 1396
  • چکیده:تمدن اسلامی در صد سال‌ اخیر به لحاظ حجم و وسعت‌ اندیشمندان قرآنی و گوناگونی آراء،متفاوت‌ از سده‌های پیشین بوده و به نوعی با دوران زرین‌ اسلامی قابل مقایسه است.ابداع اندیشه و نظریه در این دوران در حوزه قرآن و تفسیر بس پر اهمیت‌تر از ...