بررسی انتقادی نظریه «نحوه معیشت» ویتگنشتاین و عمق نفوذ آن در تفکر دینی

  • یکشنبه - 20 فروردین 1396
  • معنا‌داری زبان دین در نزد ویتگنشتاین، یعنی شرکت در یک حیات و داشتن صورت زندگی. بدون «صورت حیات» و شراکت در نحوه‌ای از این صور، زبان و گزاره‌های دینی برای فرد معنای خاصی ندارند و فرد نمی‌تواند آن‌ها را درک کند. ادراک و داوری یک ...