فیلسوفان جدید ما نظام ندارند/ ابن سینا با نظام ارسطویی درافتاد

  • سه شنبه - 27 تیر 1396
  • دکتر قاسم پورحسن عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره ویژگی های نظام سازی در حوزه اندیشه  گفت: واژه نظام سازی به عنوان یک اصطلاح متأخر در مطالعات فلسفه اسلامی از ویژگی هایی برخوردار است، در صورت توجه به این ویژگی ها می توانیم به ...