ابن‌سینا نظام سیاسی متفاوتی از یونان و حتی فارابی ارائه می‌کند

  • یکشنبه - 2 شهریور 1394
  •  ابن ‌سینا را رئیس مشاییان جهان اسلام می‌دانند، در صورتی که او خود را مشایی ندانسته و در مقدمه کتاب مفقودشده «حکمه‎المشرقیین»، فلسفه مشرقی خود را متفاوت از فلسفه رسمی مشهور معرفی کرده است. جایگاه ابن ‌سینا در تاریخ فلسفه اسلامی و به ‌طور کلی تفکر فلسفی در ...