نقد و بررسی کتاب «توانمندسازی و کاهش فقر»

  • یکشنبه - 15 مهر 1397
  • این کتاب از انتشارات بانک جهانی و مترجمان آن، آقایان پوراصغر و رمضانی هستند، با ویراستاری آقای جباری. در این جلسه نقد و بررسی کتاب، دو تن از کارشناسان دانشگاهی حضور دارند؛ آقایان دکتر قاسم پورحسن عضو هیئت علمی دانشگاه علامه و جناب دکتر سیدجواد ...