نگاهی تبارشناسانه به بحث سکولار، عرفی، امر قدسی و مسئله ایران

  • سه شنبه - ۱۵ اسفند ۱۳۹۶
  • نگاهی تبارشناسانه به بحث سکولار، عرفی، امر قدسی و مسئله ایران ۱۹اسفند ساعت ۹تا۱۸ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

    گالــــری