مقاله: هرمنوتیک روایت و قصص قرآن کریم در تفسیر عرفانی

  • شنبه - 6 آبان 1396
  • تفسیر عرفانی یکی از روش های تفسیری است که بر پیشاادراکی همچون رمزی بودن وحی و زبان دین، ضرورت انکشافقصد آیات و توجه به مغز و حقیقت سخن استوار است؛ به بیان دیگر تفهیم باطنی و لب سخن، رهیافت بنیادین و پراهمیت تفسیر عرفانی است. ...