هرمنوتیک تطبیقی: بررسی همانندی فلسفه تاویل در اسلام و غرب

  • یکشنبه - 17 اردیبهشت 1396
  • هرمنوتیک یا نظریه فهم متن را می‌توان روش منحصر علوم انسانی در مقابل علوم طبیعی تلقی کرد. شناخت و فهم متن بخصوص در زبان نوشتار منظور گوهری دانش هرمنوتیک است. به عبارتی، دانش هرمنوتیک تلاشی است برای شناخت واقعیتهای درونی کنشگران، ساختارهای معنایی پنهان و ...