مقاله: بحثی پیرامون هنر دینی

  • شنبه - ۱۲ فروردین ۱۳۹۶
  • چکیده: پرسش اساسی در هنر دینی ماهیت و سرشت آن است. آیا میتوان مرز متمایزی میان هنر دینی و هنر غیردینی بهوجود آورد؟ چه مشخصه هایی در هنر دینی وجود دارد که آن را از هنر غیردینی متفاوت میسازد؟ برخی اعتقاد دارند هنر کمالگرا که منبعث از ...

    گالــــری