هویت هیچ گاه قطع نمیشود علیرغم تمامی حوادث دوباره بازسازی میشود

  • دوشنبه - 16 بهمن 1396
  • مدتی در حال مطالعه جدی دیدگاهی هستم و یادداشتها و دست نوشته هایی هم در این زمینه تهیه کرده ام. اما قصد ندارم که آن مطالب را عنوان کنم، بلکه بیشتر قصدم ارایه خطابه است. از شبستری متنی را میخوانم: «که باشم من، مرا از ...