پرسش از چیستی گوهر دین

  • یکشنبه - 22 مهر 1397
  • نزدیک به دو سده است که مسئلۀ زوال در دنیای اسلام تبدیل به پرسشی نیرومند برای متفکران و مصلحان دینی گردید. هر یک التفاتی عرضه داشتند. یکی خواهان بازگشت بود، دیگری در صدد احیاء بود و آن سوم عصری سازی دین را در سرداشت. هر ...