بررسی انتقادی چیستی فلسفۀ دین

  • یکشنبه - 20 فروردین 1396
  • فلسفه دین ، هم بر اساس الهیات مسیحی تعریف شده و هم به طور پسینی بـه سرشـت آن توجه شده است . امروزه هر دو وجه به گونه ای بنیادین در تعریف فلسفه دین نقـد می شوند و باید تلاشی نظاممند در طـرح نظریـه رقیـب ...