میزگرد تخصصی: گفتگوی بینادینی در ایران پس از انقلاب

  • پنجشنبه - 18 آبان 1396
  • 🔎 میزگرد تخصصی: گفتگوی بینادینی در ایران پس از انقلاب( امکان چیستی فهم) 🕓 سه شنبه/ ۲۳آبان ماه 🏛 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی