توانمندسازی به دانش، آگاهی و مشارکت نیاز دارد

  • پنجشنبه - 3 آبان 1397
  • جلسه دوم نقد و بررسی کتاب «توانمندسازی و کاهش فقر» در خدمت اساتید بزرگوار جناب آقای دکتر قاسم پورحسن و دکتر سیدجواد میری هستیم. در جلسه اول یک سری مقدمات مطرح شد. مفاهیم و کلیات طرح کتاب، مفهوم توانمندسازی و کاهش فقر در ابعاد مختلف ...

    نقد و بررسی کتاب «توانمندسازی و کاهش فقر»

  • یکشنبه - 15 مهر 1397
  • این کتاب از انتشارات بانک جهانی و مترجمان آن، آقایان پوراصغر و رمضانی هستند، با ویراستاری آقای جباری. در این جلسه نقد و بررسی کتاب، دو تن از کارشناسان دانشگاهی حضور دارند؛ آقایان دکتر قاسم پورحسن عضو هیئت علمی دانشگاه علامه و جناب دکتر سیدجواد ...