نشست امکان، چیستی و فهم گفتگوی بینادینی در ایران پس از انقلاب

  • چهارشنبه - 24 آبان 1396
  • نشست امکان، چیستی و فهم گفتگوی بینادینی در ایران پس از انقلاب، با حضور اساتید: محمد علی مرادی، محمد حسین مظفری، بیژن عبدالکریمی، قاسم پورحسن، مجید جعفریان و سید جواد میری ۲۳آبان ماه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی [embed]https://hw19.asset.aparat.com/aparat-video/966fa45d8cd48d8fc9894e98f6f91ba48708939-240p__57679.mp4[/embed]

    میزگرد تخصصی: گفتگوی بینادینی در ایران پس از انقلاب

  • پنجشنبه - 18 آبان 1396
  • 🔎 میزگرد تخصصی: گفتگوی بینادینی در ایران پس از انقلاب( امکان چیستی فهم) 🕓 سه شنبه/ ۲۳آبان ماه 🏛 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی