مقاله: ﺛﻤﺮات ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻣﻜﺎن ﻣﺎﻫﻮی و اﻣﻜﺎن وﺟﻮدی در ﺣﻜﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﻪ

  • پنجشنبه - 22 تیر 1396
  • ملاصدرا نخستین فیلسوفی بود که میان امکان ماهوی و امکان وجودی تفکیک قائل شد. وی در منطق به دلیل بی‌نیازی از این تفکیک، آن را مطرح نکرد. ملاصدرا بر مبنای این جداانگاری، نظام فلسفی حکمت متعالیه را که مکمّل فلسفه مشاء است پایه‌ریزی کرد. مراد ...