دین و رسانه

 • پنجشنبه - ۱۰ فروردین ۱۳۹۶
 • پرسش محوری در حوزه رسانه و دین اینست که آیا باید رسانه را به مثابه امری قدسی و دینی نگاه کرد یا رسانه ذاتاً امری سکولار و غیر دینی است؟ اغلب به سبب فقدان پژوهش‌های مناسب، دو حوزه رسانه و دین به طور مجزا مورد ...

  تأثیر فلسفه نور و اشراق بر تأملات سیاسی سهروردی

 • چهارشنبه - ۹ فروردین ۱۳۹۶
 • چکیده: دو مؤلفه ایران و تشیع مهمترین عناصر تشکیل دهنده فلسفه اشراق سهروردی محسوب می گردند. میان سهروردی شناسان نزاع بزرگی وجود دارد که آیا فلسفه او تابع تفکر سیاسی اش است یا طرح سیاسی وی منبعث از فلسفه اشراق اوست. حقیقت اینست که سهروردی ...

  بررسی انتقادی براهین علیه جاودانگی و بقای نفس

 • سه شنبه - ۸ فروردین ۱۳۹۶
 • در فلسفه دین، مهمترین مسئله در جاودانگی نفس، پژوهش و مطالعه ادله له و علیه جوهریت نفس، بقا و نامیرایی آن است. گروهی از فیلسوفان با اثبات جوهریت نفس، کوشیدند تا ادله و شواهد بقا را صورتبندی کنند. دسته ای دیگر درصدد برآمدند تا با ...

  کانت و معرفت پیشین؛ نقد و بررسی

 • دوشنبه - ۷ فروردین ۱۳۹۶
 • در این مقاله دیدگاه کانت در مورد موضوع معرفت و باور وی به معرفت پیشین مورد بررسی و نقد قرار گرفت. کانت معتقد است معرفت پیشین هم کلی "universal" و هم ضروری "necessary" است. فرضیه کانت این است که معرفت پیشین بدان سبب که با ...

  مولوی و مسئله منطقی شر

 • دوشنبه - ۷ فروردین ۱۳۹۶
 • متفکران، مسئله شر را به دو گونه تبیین کردند: مسئله منطقی شر و شر به مثابه قرینه‌ای علیه خداوند. در قسم نخست، دعوی ناسازگاری و مناقشه صدق میان شر و گزاره دینی درباره خداوند اصلی‌ترین مسئله است؛ در حالی که در گونه دیگر، وجود شر ...

  دین در فلسفه ی ویتگنشتاین متقدم

 • پنجشنبه - ۲۰ آبان ۱۳۹۵
 • لودیک یوزف یوهان ویتگنشتاین از زمره فیلسوفان تحلیلی زبان به شمار می آید. او امور ماورای طبیعی از جمله اخلاق و دین را به فراسوی مرزهای زبان می فرستد و معتقد است که آنچه نمی توان درباره آن سخن گفت، پس به ناچار باید ...

  سیر تربیت نفس در حکمت مشرقی سینوی

 • سه شنبه - ۲۰ مهر ۱۳۹۵
 • چکیده: تبیین حقیقت «تربیت» و ارتباط آن با «نفس» از جمله مسائل کلیدی و دغدغه های اصلی متفکرین اسلامی است. در این میان بی تردید توجه به آرای اصیل و مشرقی ابن سینا و نه تبیین و شرح فلسفه مشایی او راهگشای پاسخدهی به ...

  نقد و بررسی نسبیت گرایی در نظریه تعلیم و تربیتی لیپمن در نسبت با نسبیت در هرمنوتیک فلسفی گادامر

 • شنبه - ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
 • چکیده: هدف این پژوهش این است که به بررسی آن بخش از دیدگاه‌های لیپمن، که به نسبی‌گرایی می‌انجامد و نسبتی با نسبیت‌اندیشی در هرمنوتیک فلسفی گادامر دارد، بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد: «میان نسبیت‌گرایی در نظریه لیپمن با نسبیت‌اندیشی در هرمنوتیک فلسفی ...