الهیات و مسأله شر

  • شنبه - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • کتاب الهیات و مساله شراثر قاسم پورحسن بوده و چاپ اول آن در سال 1393 توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده است.

    رساله منطق: دانشنامه علایی همراه با واژه نامه توصیفی

  • چهارشنبه - ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
  • دانشنامه علایی ابن سینا شاهکار زبان فارسی در فلسفهاسلامی است، از این رو، چاپ دوباره آن و حتی چاپهای چندین باره آن با شرح و تصحیح های تازه و روزآمد نه تنها جای توجیه دارد که ضرورتی جدی و حیاتی است. چنانکه در بالا یاد ...

    مطهری و فلسفه دین

  • چهارشنبه - ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
  • «مطهری و فلسفۀ دین» ، مجموعه مقالاتی در خصوص فلسفه دین در اندیشه شهید مرتضی مطهری است. این کتاب از مجموعه بازاندیشی آراء استاد مطهری به شمار می‌رود. اسلامی اردکانی، قاسم پورحسن، محسن جوادی و عبدالحسین خسروپناه از جمله نویسندگان مقالات این مجموعه هستند. برخلاف آنچه ...