مجموعه حاضر، دربردارنده مجموعه مقالاتی با محوریت موضوع دین و فلسفه است.
این مقالات، حاصل دو مجموعه در درس گفتار «مدلی در تبیین معناداری و شناختاری بودن زبان» و «باور به خدا» هستند که توسط انجمن‌های علمی فلسفه دین ایران و همکاری گروه فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شده است.
بررسی علمی و نقد منصفانه نظریات و آراء معاصر در زمینه دین در جهت بومی‌سازی تفکرات و اندیشه‌ها، هدف اصلی این مجموعه است.

در این راستا، نه مقاله با عناوین زیر در این اثر به چاپ رسیده است: «نگرش فلسفی ـ اسلامی به مسئله معناداری زبان دین»، «بررسی و نقد نظریه صورت حیات»، «مروری بر مهم‌ترین نظریه‌های زبان دین و نظریه زبان طبیعی دین»، «نظریه کاربردی معنا و تأثیر آن در معرفت شناسی دین»، «نقد و بررسی نظریه پوزیتیویسم منطقی در مورد معناداری گزاره‌های الهیاتی»، «دین و خدا در فلسفه نقادی کانت»،«درآمدی به فلسفه دین هگل»، «کثرت‌گرایی» و «بنیان‌های معرفت قدسی در آرای دکتر سیدحسین نصر».