کتاب حاضر، دربردارنده مجموعه مقالات منتخب در همایش داخلی فارابی است که در سال ۱۳۸۹ در بنیاد حکمت اسلامی صدرا در تهران برگزار شده است. مقالات در پنج موضوع زندگی‌نامه و آثار، فلسفه مابعدالطبیعه، الهیات، سیاست و هنر و علم نوشته شده‌اند. زبان نگارش مقالات، روان و به شیوه علمی ـ پژوهشی و تحلیلی است. هدف از برگزاری این همایش، بررسی زوایای پنهان و بنیادین فلسفه فارابی و پیوند آن‌ با جامعه و تمدن اسلامی کنونی است.