فرهنگ با کشمکش و جنگ سر ستیز دارد. با خوانش فلسفی می‌توان نشان داد که فرهنگ همه را به فرزانگی و گفتگو فرا می‌خواند. صلح با فرهنگ میسر است. صلح ارجمندترین ثمره فرزانگی است. با فلسفه فرزانگی ظهور می‌کند. در کتاب حاضر اهمیت بنیادین خوانس فلسفی فرهنگ تحلیل شده و به پیامدهای آن در ایران توجه شده است. این اثر دریچه‌ای به افق فرهنگ برای دنیای آینده است.