انتشارات صراط این اثر را منتشر و روانه بازار کتاب کرده است، تاکنون بسیاری از ابن سیناپژوهان و همچنین مستشرقان، فلسفۀ ابن سینا را ذیل فلسفۀ یونانی، ارسطویی و مشائی مورد بررسی قرار داده و التفاتی بنیادین به جایگاه وی در سنت فکری مشرقی نداشته اند.

خرد ایرانی که ریشه در حکمت و تفکر فرزانگان خسروانی دارد، سرچشمۀ فلسفۀ مشرقی شمرده می شود. این سنخ از خرد که فارابی، ابن سینا و سهروردی در درون آن می اندیشیدند، به باور ابن سینا، در برابر سنت یونانی قرار دارد.

این تفکر شالودۀ حکمت مشرقی در فلسفۀ ابن سینا را فراهم ساخت؛ همانگونه که سرچشمۀ فلسفۀ اشراق نزد سهروردی گردید. هر دوی این متفکران، این سنخ از حکمت را در مقابل سنت یونان قرار داده اند.

ابن سینا به صراحت از کاستی های آشکار در فلسفۀ یونان سخن رانده و تأکید میکند که تکیه و تقلید افراطی و بدون آگاهی از اندیشۀ یونانیان، جهالت است؛ به همین سبب معتقد است حقیقت حکمت را باید نزد مشرقیان و در فلسفۀ مشرقی جست وجو کرد.

ابن سینا و خرد ایرانی؛ واکاوی سرچشمه های حکمت مشرقی را انتشارات صراط به تازگی منتشر کرده است. پورحسن با نگارش این اثر به عنوان نخستین جلد از مجموعه سه جلدی ابن سینا و خرد ایرانی، توانسته است خود را درعداد ابن سینا پژوهان توانمند و منصف قرار دهد.