خوانشی نو از فلسفه فارابی؛ گسست بنیادین معرفتی از سنت یونانی، تألیف قاسم پورحسن استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی به همت انتشارات نقد فرهنگ منتشر شد.

فارابی، فیلسوفی است که ابداعات و ابتکارات فلسفی اش مؤدی به تأسیس فلسفه اسلامی گردید. اندیشه های فارابی با ابتناء بر آموزه های دینی و سنت اسلامی شکل گرفت. بدون فهم بنیادین این سنت و مؤلفه های اساسی فلسفه فارابی نمی توان بنیاد اندیشه فارابی را به درستی دریافت.

متأسفانه ما در مطالعات خود درباره فیلسوفان و متفکران اسلامی از جمله فارابی همچنان تحت سیطره منطق شرق شناسی و منطق اروپامحوری قرار داریم. مطالعات دکتر رضا داوری اردکانی و دکتر سید جواد طباطبایی در این حوزه یک استثناء است. هر دو اندیشمند به درستی دریافته اند پژوهشهایی که در ذیل جریان شرق شناسی غربیان یا با رهیافتی در ذیل دیدگاه هایی مورخان عرب صورت گیرد، مؤدی به درکی حقیقی از فلسفه فارابی و سنت فلسفه اسلامی نخواهد شد.

تاکنون فارابی همواره به عنوان شارح فلسفه یونانی یا به مثابه یک مسلمان نوافلاطونی یا در مقام شارح ارسطو و یک فیلسوفی مشائی نگریسته شده یا در درون رهیافت گنوسیستی مورد تفسیر قرار گرفته است.

مؤلف این اثر در صدد است تا نشان دهد این رویکردهای سراسر نادرست سبب شده تا دریافتی صحیح و خوانشی اصیل و بنیادین از فارابی صورت نگیرد.

وی فارابی را در ادامه سنت یونانی ندانسته، دغدغه او را صرف شرح و بسط افلاطون و ارسطو نمی داند. ابداعات فارابی و در پی او ابن سینا نشان از گسست بنیادین آنها از یونان دارد.

خوانشی نو از فلسفه فارابی؛ گسست بنیادین معرفتی از سنت یونانی تألیف قاسم پورحسن دانشیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی به همت انتشارات نقد فرهنگ به قیمت ۳۵ هزار تومان منتشر شد.