در این نوشته بر آنیم با خوانشی از نگره­ی هماهنگی از چشم­انداز ویتگنشتاین متأخر به دو مسأله­ی اساسی که فراروی این نگره­ است، مسأله­ی جدایی نظام باور با جهان و ارزیابی نظام‌های باور هماهنگ موازی، پاسخ بدهیم. درآغاز این دو چالش و پیش­انگاشت­های آن بررسی می‌شود. سپس با خوانشی از نگره­ی هماهنگی بر پایه­ی فلسفه­ی متأخر ویتگنشتاین راه‌حلی برای پاسخ به این دو مسأله ارائه ‌می­گردد. در این راستا روشن می‌گردد پنداشته­ی گزاره‌های لولایی  که از اندیشه‌های شناخت شناسانه­ی ویتگنشتاین متأخربرگرفته شده است راه حلی کارآمد برای  پاسخ به مسأله­ی جدایی می‌باشد گزاره­های لولایی پیونددهنده­ی نظام باور به جهان هستند که این پیوند را از طریق کنش(پراکسیس) صورت می­دهند و در نهایت با صورت‌بندی نگره­ی هماهنگی در پرتوی این گزاره­ها، می‌توان معیار کارآمدی نظام باور را برای انتخاب میان دو نظام باور هماهنگ موازی اعمال نمود تا پاسخ مسأله­ی دوم را نیز یافت.

دانلود