هرمنوتیک روایت و قصص قرآن کریم در تفسیر عرفانی

 • شنبه - ۶ آبان ۱۳۹۶
 • تفسیر عرفانی یکی از روش های تفسیری است که بر پیشاادراکی همچون رمزی بودن وحی و زبان دین، ضرورت انکشافقصد آیات و توجه به مغز و حقیقت سخن استوار است؛ به بیان دیگر تفهیم باطنی و لب سخن، رهیافت بنیادین و پراهمیت تفسیر عرفانی است. ...

  اخلاق باور کلیفورد و دلیل گرایی افراطی حداکثری

 • دوشنبه - ۲۴ مهر ۱۳۹۶
 • رویکرد معرفت شناسی وظیفه گروانه واکنشی در برابر رویکرد مبناگرایی بود که از قول بـه وجود باورهای پایه یا خودموجه دفاع میکرد. دکارت با شک ورزی در هر نـوع معرفتـی بنیان های نخستین چنین رویکردی را فراهم ساخت.جان لاک و دبلیو.کی.کلیفـورد بـا دومنظر متفاوت آنرا ...

  نقد و بررسی آرای کلیفورد در باب مرجعیت

 • جمعه - ۲۱ مهر ۱۳۹۶
 • مرجعیت از دیدگاه کلیفورد به معنای ابتنای باورها بر صرف اعتبار شخصی یا مطلق شخص یا فرد (Authorite) است. وی بر اساس همین تعریف از مرجعیت، آن را نقد کرده، تکیه بر مرجعیت را سبب بدون دلیل‎شدن باور می‏داند و ازآنجاکه تمامی باورها باید مبتنی ...

  مقایسه روش اجماع و شورا با نص در خلافت اسلامی

 • دوشنبه - ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
 • شناخت فرقه ناجیه از میان فرق اسلامی منوط به استدلال صائب و بکارگیری روش صحیح در امامت خاصه است. نگارنده با توجه به مقایسه و بررسی روش های مختلف در صدد ارائه راهکار مناسبی است که بتوان با لحاظ نمودن آن، مساله خلافت و حکومت ...

  تحلیل و تبیین «تحقّق خارجی ماهیت»

 • چهارشنبه - ۲۸ تیر ۱۳۹۶
 • در تفسیر معنای «اصالت وجود و اعتباریت ماهیت» دو نظریه عمده وجود دارد. گروهی بر آنند که؛ هر چند آنچه حقیقتا و بالذات ملأخارج را پر کرده وجود است اما از آنجا که ماهیت چیزی جز تعین و نحوه وجود نیست، در خارج عین وجود ...

  انحصارگرایی تشریعی-تشکیکی: دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان درباره کثرت ادیان

 • جمعه - ۲۳ تیر ۱۳۹۶
 • در مواجهه با واقعیت کثرت ادیان، سؤالاتی ناظر به حقانیت، نجات‌شناسی و اصول اخلاقی تعامل با پیروان دیگر ادیان ایجاد می‌شود. پاسخ‌های دین‌پژوهان در این باره در سه دسته نظریۀ «انحصارگرایی»، «شمول‌گرایی» و «کثرت‌گرایی» قرار می‌گیرد. کشف موضع دین اسلام ـ دومین دین بزرگ جهان ...

  ﺛﻤﺮات ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻣﻜﺎن ﻣﺎﻫﻮی و اﻣﻜﺎن وﺟﻮدی در ﺣﻜﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﻪ

 • پنجشنبه - ۲۲ تیر ۱۳۹۶
 • ملاصدرا نخستین فیلسوفی بود که میان امکان ماهوی و امکان وجودی تفکیک قائل شد. وی در منطق به دلیل بی‌نیازی از این تفکیک، آن را مطرح نکرد. ملاصدرا بر مبنای این جداانگاری، نظام فلسفی حکمت متعالیه را که مکمّل فلسفه مشاء است پایه‌ریزی کرد. مراد ...

  اسلام، مدرنیته و تجربه‌ی دینی: با رویکرد به مفهوم تجربه‌ی دینی از نگاه محمد اقبال لاهوری

 • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
 • تجربه‌ی دینیِ برآمده از سنت اسلامی ما از مبنا باتجربه‌ی دینی مبتنی بر مدرنیته متعارض است. موقعیت اندیشه‌ی فلسفیِ امروزمان بازاندیشی درباره‌ی مبانیِ این دو و رابطه‌شان را ضروری می‌کند. اقبال نخستین متفکر اسلامی است که با مفهومِ «تجربه‌ی دینی» و «مبانی علمی مدرن» به ...

  تمایزِ تحلیلی ـ ‌تألیفی از منظر کواین

 • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
 • مقاله ۱۹۵۱ کواین با عنوان «دو حکم جزمی تجربه‌گرایی» با نقدی دور از انتظار به دوگانه مشهور تحلیلی ـ ترکیبی، ضمن موضع‌گیری علیه استفاده از مفهوم تحلیلت در توضیح و تبیین ضرورت و پیشینی‌بودن، هرگونه تلاش در جهت ارائه تمایزی غیر دوری میان گزاره‌های تحلیلی ...

  وجود نفس و سیر و غایت استکمال آن با تأکید بر آثار رمزی سهروردی

 • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
 • نفس در نگاه سهروردی نوری از انوار اسفهبدیه است که در شرق هستی ریشه داشته، لیکن به بدن مادی تعلق گرفته و به تدبیر و تصرف در او مشغول شده است، از عالم قدسی به ظلمت‌کدۀ ناسوت هبوط کرده و در آن اسیر گشته است. ...