سید حسن مصطفوی آخرین بازمانده مکتب فلسفی تهران بود. او برجسته ترین ابن سینا شناس دوره معاصر پس از ابوالحسن جلوه محسوب می شود که می توان بنوعی ایشان را احیاگر حکمت مشرقی ابن سینا برشمرد. تضلع و احاطه علمی ایشان بر متون فلسفی ابن سینا و علاقمندی ژرف وی به شخص ابن سینا بر متفکران و شاگردانش پوشیده نبود.

آقای دکتر پورحسن، امشب در برنامه زنده اینستاگرام از اهمیت مکتب تهران و چگونگی شکل گیری آن و نقش سید حسن مصطفوی در چهل سال اخیر در احیای تفکر فلسفی سخن خواهد گفت و در آن به بیان جایگاه حکمت مشرقی و ابن سینا همانگونه که درکتاب ابن سینا و خرد ایرانی شرح داده است خواهد پرداخت.

امشب ۱۰ شهریور ۱۴۰۱
ساعت ۲۲
لینک اینستاگرام: meisam_karami60