همایش «تشیع علوی و تشیع صفوی» نگاهی انتقادی به روایت شریعتی به همت پژوهشکده مطالعات اجتماعی برگزار می شود.

در این همایش اساتیدی چون قادرفاضلی، سیدمحمد امین قانعی راد، قاسم پورحسن، حسن محدثی، محمدحسین بادامچی، داوود مهدوی زادگان، محمد توکل، محمدعلی مرادی، بیژن عبدالکریمی، محمدباقر تاج الدین، آیدین ابراهیمی، رحیم محمدی، سیدمحمد میرسندسی، سید جوادمیری و محمدرضا زمردی سخنرانی می کنند.

همایش نامبرده روز شنبه نهم دی ماه از ساعت ۹تا ۲۰ در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

ارسال دیدگاه