درس گفتار “دیدگاه متفکران عرب و نحوه مواجهه با مدرنیته”  ۱۶ اسفند ۹۷  با تدریس دکتر قاسم پورحسن در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد و به شرکت کنندگان گواهی معتبر علمی ارائه خواهد شد.