این نشست ۷ اسفند ۱۳۹۶ در ساختمان مکتب ولیعصر برگزار شد.

 

 

 

سخنرانی دکتر قاسم پورحسن|دانلود

 

 

سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی | دانلود

 

 

سخنرانی دکتر سید جواد میری | دانلود

 

 

سخنرانی دکتر سید حسن حسینی | دانلود

 

 

سخنرانی دکتر محمد علی مرادی | دانلود