موضع معرفتی ریچارد سوئینبرن کسب باور محتمل از راه استقرا و دلایل تجربی است. سوئینبرن بر این باور است که باور محتملتر، صدق محتملتر دارد و محتملترین، صادقترین است و در نتیجه معقول و موجه است. بر همین اساس باور محتمل برای دلیل کفایت دارد. سوئینبرن قرائت منطقی از احتمال را بر دیگر قرائتها درباره احتمال ترجیح داده است. احتمال منطقی- قوانین منطق ریاضی همراه با اصول احتمالات- نقش محوری نزد سوئینبرن دارد. وی معیاریهایی برای احتمال منطقی در قالب دو الگو استنتاجی (استنتاج تنازلی و استنتاج تصاعدی) بیان میکند. معیار سادگی که مبتنی بر استنتاج تصاعدی است، اصل کارآمدی برای گزینش فرضیه محتملتر است. سوئینبرن با اعمال اصل سادگی،پارادوکس ها را که در گزاره های محتمل وجود دارد، پاسخ داده است. احتمال منطقی و همچنین اصل سادگی که سوئینبرن در دیدگاه خود از آنها سود برده است، با معضلات جدی روب هرو هستند که به آنها در این
مقاله پرداخته می شود.

دانلود