سعدی حکایتی در بوستان دارد که در مذمت مریدان نادان است. مریدان نادان هم خود را تباه می‌کنند و هم شیخ خود را ضایع می‌گردانند. مدتی است برخی به جای اندیشیدن به مریدپروری دست زده و آن مریدان بیچاره بر صورت دیگران چنگ می‌اندازند تا شاید شیخ‌شان را برصدر نشانند.

رسم اتهام‌زنی و تکفیر در مجله‌ای که قرار بود مروج آیین مروت در اندیشه‌ورزی بوده و پشتیبان فرهنگ جامعه ایرانی باشد، تبر در دست گرفته و بر ریشه فرهنگ ایرانی می‌زند. گویا در مقام سرهنگی قرار گرفته و حکم می‌راند بدون آنکه هیچ فهمی از فرهنگ و میراث داشته باشد.
فرهنگ امروز که تبدیل به مجله‌ای برای بهتان نادانسته شد، امروز پناهگاه کسانی قرار گرفت که کوچکترین فهمی از فلسفه ندارند اما درباره آن قلم می‌زنند. چگونه ممکن است کسی که هنوز مقام دانش‌اندوزی اندک در فلسفه نداشته باشد و حتی یک رساله و نه کتاب فارابی را نخوانده باشد اما درباره کتابی که فارابی را در گسست معرفتی بنیادین سنت از یونانی می‌بیند و از خاستگاه حوزه اسلامی – ایرانی فلسفه اسلامی دفاع می‌کند را خشمگینانه مورد هجمه قرار دهد و نادانسته و نفهمیده دست به نقد آن بزند.
مرحوم سعید نفیسی می‌گفت دَه کتاب می‌خواندیم تا مقاله‌ای بنویسیم. این جماعت هیچ نخوانده، نقد می‌نویسند و پرده‌دری می‌کنند تا شاید بزرگی ببینند و یا شاید شیخ‌شان را بزرگ جلوه دهند. در تعجبم که چرا باید از ایرانی بودن فارابی و خاستگاه اسلامی آن که در کتابم دفاع به عمل آوردم باید اینگونه عده‌ای مریدان بدون برخوردار از فرهنگ را آشفته نماید؟

عجیب‌تر آنست که صاحبان مجله فرهنگ امروز که مدعی فرهنگ و اخلاق و سنت ایرانی- اسلامی هستند چرا باید به عده‌ای بی بضاعت علمی و هتاک اجازه دهند تا فرهنگ و اندیشه را چوب حراج بزنند. اگر بزرگان مجله فکری برای نادانی هتاکان نکنند بزودی جریان مراد و مریدی رایج در آنجا، دامنگیرشان شده و نتایج سوئی برای آنان و حوزه فرهنگ برجای خواهد گذاشت.
از فرومایگان و نادانان انتظاری نیست. چگونه ممکن است کسی که درسی نخوانده، فهمی نکرده و زحمت مطالعه به خود نداده، انتظار دانش، فرهنگ و فرهیختگی داشت؟ اما متاسفانه کسانی که داعیه دانش داشته و تحمل هیچ نقد علمی را ندارند و یا هر فهمی چه دکتر مجتهدی باشد یا دکتر داوری و دیگران، به خصومت و خشونت رفتار می‌کنند و از آن بدتر خودشان نیز که امکان اندیشیدن را از خود سلب کرده و تنها مدعی دانستن هستند، اسباب این وضع فرومایگی را فراهم کردند.
فهم شیخ آنان تنها یک فهم است که نه تنها قابل نقد است بلکه به سبب رویکرد افراطی ناسیونالیستی و برتری جویی، پر پرسش و خطرآفرین است.
امید می‌برم بزرگان مجله فرهنگ مانع از گستاخی و فرومایگی عده‌ای که درصدد نابودی فرهنگ ایرانی- اسلامی هستند، شده و اجازه نشر هتاکی را ندهند. چنانچه مجله فرهنگ مدعی دانش و کشف حقیقت است مناظره‌ای برگزار نماید تا حقایق آشکار شود. امیدوارم صاحبان ادعا در مناظره حضور یابند.