مطهری و فلسفه دین

  • چهارشنبه - ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
  • «مطهری و فلسفۀ دین» ، مجموعه مقالاتی در خصوص فلسفه دین در اندیشه شهید مرتضی مطهری است. این کتاب از مجموعه بازاندیشی آراء استاد مطهری به شمار می‌رود. اسلامی اردکانی، قاسم پورحسن، محسن جوادی و عبدالحسین خسروپناه از جمله نویسندگان مقالات این مجموعه هستند. برخلاف آنچه ...

    گالــــری