زبان دین و باور به خدا

 • یکشنبه - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • مجموعه حاضر، دربردارنده مجموعه مقالاتی با محوریت موضوع دین و فلسفه است.این مقالات، حاصل دو مجموعه در درس گفتار «مدلی در تبیین معناداری و شناختاری بودن زبان» و «باور به خدا» هستند که توسط انجمن‌های علمی فلسفه دین ایران و همکاری گروه فلسفه دین ...

  الهیات و مسأله شر

 • شنبه - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • کتاب الهیات و مساله شراثر قاسم پورحسن بوده و چاپ اول آن در سال 1393 توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده است.

  رساله منطق: دانشنامه علایی همراه با واژه نامه توصیفی

 • چهارشنبه - ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
 • دانشنامه علایی ابن سینا شاهکار زبان فارسی در فلسفهاسلامی است، از این رو، چاپ دوباره آن و حتی چاپهای چندین باره آن با شرح و تصحیح های تازه و روزآمد نه تنها جای توجیه دارد که ضرورتی جدی و حیاتی است. چنانکه در بالا یاد ...

  مطهری و فلسفه دین

 • چهارشنبه - ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
 • «مطهری و فلسفۀ دین» ، مجموعه مقالاتی در خصوص فلسفه دین در اندیشه شهید مرتضی مطهری است. این کتاب از مجموعه بازاندیشی آراء استاد مطهری به شمار می‌رود. اسلامی اردکانی، قاسم پورحسن، محسن جوادی و عبدالحسین خسروپناه از جمله نویسندگان مقالات این مجموعه هستند. برخلاف آنچه ...