ارتباط غیرمستقیم و تعهد غیر مشروط در کرکگارد

 • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
 • مسأله‌ی ایمانی شدن یا چگونه ایمان آوردن، یکی از دغدغه­های اصلی کرکگارد است، این‌که انسان از چه طریقی می­تواند به ایمان اصیل معتبر برسد، آیا می­توان از طریق شواهد و استدلال به خداوند باور پیدا کرد؟ یا این‌که تنها راه ارتباط برقرار کردن با خداوند ...

  بررسی دیدگاه علامه طباطبایی و شاگردان در مسأله‌ی علم

 • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
 • علامه طباطبایی علم را به حضور امری مجرد برای امری مجرد تعریف می­کند، امر مجرد اول در علم حضوری همان وجود معلوم است و در علم حصولی صورت یا ماهیت معلوم است و امر مجرد دوم همان نفس عالم است. برای اثبات مجرد بودن دو ...

  بررسی تحلیلی عناصر معرفتی در نظریه سنت های پژوهشی لائودن

 • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
 •               دانلود مقاله

  بررسی تحلیلی روش تفسیری صدرالمتألهین

 • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
 • تفسیر فلسفی ملاصدرا را باید در درون مکتب اصفهان مورد ارزیابی قرار داد. سنخ نقد او در آثارش از روش­های تفسیری رایج تا زمان او نشان می­دهد که وی با ابتناء بر رهیافت فلسفی، آنها را نابسنده می­داند. می­دانیم که کوشش­های پژوهشی صورت گرفته درباره ...

  فارابی و نظریه تمایز وجود از ماهیت

 • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
 • کی از ابداعات فارابی و فلسفه اسلامی، طرح نظریه تمایز وجود از ماهیت است. این دیدگاه تنها در پرتو فهم معنای حقیقت وجود میسر گردید. فیلسوفان اسلامی و بطور خاص فارابی و ابنسینا، بواسطه گسست معرفتی از سنت یونانی، کوشیدند تا وجود را متفاوت از ...

  سرچشمه و خاستگاه فلسفه اسلامی

 • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
 • مقدمه فلسفه، چیزی جز تفکر عقلی و آزاداندیشی نیست. هر متفکری از هر سرزمینی و در هر دوره ای که به تفکر عقلی روی آورد و برای آن ارزش و اعتبار قائل شود، تفکر او را در زمره حکمت یا فلسفه قرار می‌دهیم. این تلقی که ...

  بررسی انتقادی چیستی فلسفۀ دین

 • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
 • فلسفه دین ، هم بر اساس الهیات مسیحی تعریف شده و هم به طور پسینی بـه سرشـت آن توجه شده است . امروزه هر دو وجه به گونه ای بنیادین در تعریف فلسفه دین نقـد می شوند و باید تلاشی نظاممند در طـرح نظریـه رقیـب ...

  اعتباریات اجتماعی و نتایج معرفتی آن؛ بازخوانی دیدگاه علامه‌طباطبائی

 • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
 • نظریه «اعتباریات»، یک ابداع نظری و ابتکاری معرفت‌شناسانه است که با رویکرد روانشناسی - معرفت‌شناختی تدوین شده‌است. علامه‌طباطبائی اعتباریات را افکار عملی و اجتماعی انسان بر می‌شمارد که آدمی به کمک عوامل احساسی می‌کوشد تا میان دو جهان حقیقی، وساطت بر قرار سازد. علامه‌طباطبائی به‌مثابه ...

  ملاصدرا و تقدم وجود

 • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
 • ملاصدرا به اتفاق آراء، تأثیرگذارترین فیلسوف در سنت فلسفۀ اسلامی چهار قرن اخیر است. فلسفۀ ملاصدرا براساس وجود به مثابه یگانه عنصر حقیقی، تقدم وجود، تراکم وجود، و سرانجام حرکت متعالی یا جوهری وجود بنا گشته است. ملاصدرا تقدم وجود را اصل اساسی هستی قرار ...

  هگل و مشکل معناداری زبان دین

 • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
 • گرچه شهرت چنان است که مسئله معناداری زبان، گزاره‌ها و مدعیات دینی از دهه بیست سده بیستم مطرح گردید لیکن بررسی نزاع‌های متفکران و مکاتب الهیاتی و فلسفی نشان می‌دهد که این مناقشه یکی از موضوعات مهم و تأثیرگذار در تاریخ تأملات فلسفی- دینی به ...

  گالــــری