ابن سینا و مسئله جاودانگی نفس

 • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
 • 2برخلاف تصویر رایج، ابن‌سینا نه پیرو محض ارسطوست و نه صرفاً شارح آراء وی. ابن‌سینا فیلسوفی مستقل، برجسته و مسلمان ایرانی است. وی در پرتو نقدها به فلسفه یونان و ارسطو، درصدد شکلدهی گسست معرفتی بنیادین و طرح‌ریزی شالوده‌های حکمت مشرقی است. یکی از موضوعات متنازع ...

  بررسی انتقادی نظریه «نحوه معیشت» ویتگنشتاین و عمق نفوذ آن در تفکر دینی

 • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
 • معنا‌داری زبان دین در نزد ویتگنشتاین، یعنی شرکت در یک حیات و داشتن صورت زندگی. بدون «صورت حیات» و شراکت در نحوه‌ای از این صور، زبان و گزاره‌های دینی برای فرد معنای خاصی ندارند و فرد نمی‌تواند آن‌ها را درک کند. ادراک و داوری یک ...

  بررسی زمینه‌ها و دامنه‌های حقوق معرفتی انسان از دیدگاه کلیفورد

 • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
 • یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مسائل معرفت‌شناسی، شیوه حصول باورهاست و یکی از مهم‌ترین رهیافت‌های نیل به این مقصود را دبلیو. کی. کلیفورد ارائه کرده است؛ وی با اتخاذ رویکرد دلیل‌گرایی قوی، در پی‌ریزی بنیان جدیدی برای پذیرش باور، نقش عمده‌ای داشت. عمده‌ترین نقطه اتکای ...

  ارتباط غیرمستقیم و تعهد غیر مشروط در کی یرکگارد

 • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
 • مسأله‌ی ایمانی شدن یا چگونه ایمان آوردن، یکی از دغدغه­های اصلی کرکگارد است، این‌که انسان از چه طریقی می­تواند به ایمان اصیل معتبر برسد، آیا می­توان از طریق شواهد و استدلال به خداوند باور پیدا کرد؟ یا این‌که تنها راه ارتباط برقرار کردن با خداوند ...

  بررسی دیدگاه علامه طباطبایی و شاگردان در مسأله‌ی علم

 • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
 • علامه طباطبایی علم را به حضور امری مجرد برای امری مجرد تعریف می­کند، امر مجرد اول در علم حضوری همان وجود معلوم است و در علم حصولی صورت یا ماهیت معلوم است و امر مجرد دوم همان نفس عالم است. برای اثبات مجرد بودن دو ...

  بررسی تحلیلی عناصر معرفتی در نظریه سنت های پژوهشی لائودن

 • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
 • دو موضوع جدای از هم، موجب تحولی عمیقدر مطالعه معرفت گردید: نخست آنکه معرفت یقینی نیست و اصلاح پذیر می باشد. دومین تحول گسترش این طرز فکر که حقیقت معرفت همان حقیقت علوم طبیعی است. این نگرش نقش عناصری نظیر منطق، متافیزیک، اخلاق، الهیات یا ...

  بررسی تحلیلی روش تفسیری صدرالمتألهین

 • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
 • تفسیر فلسفی ملاصدرا را باید در درون مکتب اصفهان مورد ارزیابی قرار داد. سنخ نقد او در آثارش از روش­های تفسیری رایج تا زمان او نشان می­دهد که وی با ابتناء بر رهیافت فلسفی، آنها را نابسنده می­داند. می­دانیم که کوشش­های پژوهشی صورت گرفته درباره ...

  فارابی و نظریه تمایز وجود از ماهیت

 • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
 • کی از ابداعات فارابی و فلسفه اسلامی، طرح نظریه تمایز وجود از ماهیت است. این دیدگاه تنها در پرتو فهم معنای حقیقت وجود میسر گردید. فیلسوفان اسلامی و بطور خاص فارابی و ابنسینا، بواسطه گسست معرفتی از سنت یونانی، کوشیدند تا وجود را متفاوت از ...

  سرچشمه و خاستگاه فلسفه اسلامی

 • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
 • در دوراني طولاني پرسش از ماهيت فلسفه اسلامي تبديل به مناقشه‌يي پراهميت گرديد. نوع مواجهه با اين پرسش ميتواند در رهيافت ما نسبت به فلسفه اسلامي تعيين‌کننده باشد. سه سنخ از ديدگاهها در اين باب شکل گرفته که هر کدام قابل تأمل و در عين ...

  بررسی انتقادی چیستی فلسفۀ دین

 • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
 • فلسفه دین ، هم بر اساس الهیات مسیحی تعریف شده و هم به طور پسینی بـه سرشت آن توجه شده است . امروزه هر دو وجه به گونه ای بنیادین در تعریف فلسفه دین نقد می شوند و باید تلاشی نظام مند در طرح نظریه ...