بررسی زمینه‌ها و دامنه‌های حقوق معرفتی انسان از دیدگاه کلیفورد

 • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
 • یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مسائل معرفت‌شناسی، شیوه حصول باورهاست و یکی از مهم‌ترین رهیافت‌های نیل به این مقصود را دبلیو. کی. کلیفورد ارائه کرده است؛ وی با اتخاذ رویکرد دلیل‌گرایی قوی، در پی‌ریزی بنیان جدیدی برای پذیرش باور، نقش عمده‌ای داشت. عمده‌ترین نقطه اتکای ...

  ارتباط غیرمستقیم و تعهد غیر مشروط در کرکگارد

 • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
 • مسأله‌ی ایمانی شدن یا چگونه ایمان آوردن، یکی از دغدغه­های اصلی کرکگارد است، این‌که انسان از چه طریقی می­تواند به ایمان اصیل معتبر برسد، آیا می­توان از طریق شواهد و استدلال به خداوند باور پیدا کرد؟ یا این‌که تنها راه ارتباط برقرار کردن با خداوند ...

  بررسی دیدگاه علامه طباطبایی و شاگردان در مسأله‌ی علم

 • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
 • علامه طباطبایی علم را به حضور امری مجرد برای امری مجرد تعریف می­کند، امر مجرد اول در علم حضوری همان وجود معلوم است و در علم حصولی صورت یا ماهیت معلوم است و امر مجرد دوم همان نفس عالم است. برای اثبات مجرد بودن دو ...

  بررسی تحلیلی عناصر معرفتی در نظریه سنت های پژوهشی لائودن

 • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
 •               دانلود مقاله

  بررسی تحلیلی روش تفسیری صدرالمتألهین

 • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
 • تفسیر فلسفی ملاصدرا را باید در درون مکتب اصفهان مورد ارزیابی قرار داد. سنخ نقد او در آثارش از روش­های تفسیری رایج تا زمان او نشان می­دهد که وی با ابتناء بر رهیافت فلسفی، آنها را نابسنده می­داند. می­دانیم که کوشش­های پژوهشی صورت گرفته درباره ...

  فارابی و نظریه تمایز وجود از ماهیت

 • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
 • کی از ابداعات فارابی و فلسفه اسلامی، طرح نظریه تمایز وجود از ماهیت است. این دیدگاه تنها در پرتو فهم معنای حقیقت وجود میسر گردید. فیلسوفان اسلامی و بطور خاص فارابی و ابنسینا، بواسطه گسست معرفتی از سنت یونانی، کوشیدند تا وجود را متفاوت از ...

  سرچشمه و خاستگاه فلسفه اسلامی

 • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
 • مقدمه فلسفه، چیزی جز تفکر عقلی و آزاداندیشی نیست. هر متفکری از هر سرزمینی و در هر دوره ای که به تفکر عقلی روی آورد و برای آن ارزش و اعتبار قائل شود، تفکر او را در زمره حکمت یا فلسفه قرار می‌دهیم. این تلقی که ...

  بررسی انتقادی چیستی فلسفۀ دین

 • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
 • فلسفه دین ، هم بر اساس الهیات مسیحی تعریف شده و هم به طور پسینی بـه سرشـت آن توجه شده است . امروزه هر دو وجه به گونه ای بنیادین در تعریف فلسفه دین نقـد می شوند و باید تلاشی نظاممند در طـرح نظریـه رقیـب ...

  اعتباریات اجتماعی و نتایج معرفتی آن؛ بازخوانی دیدگاه علامه‌طباطبائی

 • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
 • نظریه «اعتباریات»، یک ابداع نظری و ابتکاری معرفت‌شناسانه است که با رویکرد روانشناسی - معرفت‌شناختی تدوین شده‌است. علامه‌طباطبائی اعتباریات را افکار عملی و اجتماعی انسان بر می‌شمارد که آدمی به کمک عوامل احساسی می‌کوشد تا میان دو جهان حقیقی، وساطت بر قرار سازد. علامه‌طباطبائی به‌مثابه ...

  ملاصدرا و تقدم وجود

 • یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
 • ملاصدرا به اتفاق آراء، تأثیرگذارترین فیلسوف در سنت فلسفۀ اسلامی چهار قرن اخیر است. فلسفۀ ملاصدرا براساس وجود به مثابه یگانه عنصر حقیقی، تقدم وجود، تراکم وجود، و سرانجام حرکت متعالی یا جوهری وجود بنا گشته است. ملاصدرا تقدم وجود را اصل اساسی هستی قرار ...

  گالــــری